Accions

Recurs

Russell, Bertrand: la conducta justa

De Wikisofia

La conducta «justa»

L'objectivament just, per tant, depèn d'alguna manera de les conseqüències. La suposició més natural, per començar, seria que l'acte objectivament just, en qualsevulles circumstàncies, és el que té millors conseqüències. Definirem això com l'acte més afortunat. L'acte més afortunat, llavors, serà el que produeixi el major excés de bé sobre el mal, o el menor excés de mal sobre el bé (doncs pot haver-hi situacions en les quals qualsevol acte possible tingui conseqüències que siguin en conjunt dolentes). Però no podem mantenir que l'acte més afortunat sigui sempre l'únic objectivament just, en el sentit que un home prudent hagi de mantenir que ha de fer-ho. Doncs pot ocórrer que l'acte que de fet provi ser el més afortunat sigui segons totes les aparences, d'acord amb les dades que disposem, menys afortunat que algun altre. En semblant cas serà objectivament injust, almenys en cert sentit, anar contra l'evidència, malgrat el bé real resultant d'actuar així. Sens dubte han existit alguns homes que han fet tant mal que hagués estat afortunat per al món que les seves mainaderes els haguessin matat en la seva infància. Però si les seves mainaderes haguessin comès tal acció no haurien actuat d'una manera objectivament justa, tenint en compte que el més probable era que aquesta acció no hagués produït els millors efectes. Per aquest motiu sembla que hem de tenir en compte la probabilitat en enjudiciar la justícia objectiva; considerem llavors, que podem afirmar que l'acte objectivament just és el que probablement serà el més afortunat. El definiré com l'acte més prudent.

L'acte més prudent, llavors, és el que, quan es prenen en consideració totes les dades disponibles, ens proporciona en comparació la major expectativa de bé o la menor expectativa de mal.

Ensayos filosóficos, Alianza, Madrid 1991, p. 36-37.

Original en castellà

La conducta «justa»

Lo objetivamente justo, por tanto, depende de algún modo de las consecuencias. La suposición más natural, para empezar, sería que el acto objetivamente justo, en cualesquiera circunstancias, es el que tiene mejores consecuencias. Definiremos esto como el acto más afortunado. El acto más afortunado, entonces, será el que produzca el mayor exceso de bien sobre el mal, o el menor exceso de mal sobre el bien (pues puede haber situaciones en las que cualquier acto posible tenga consecuencias que sean en conjunto malas). Pero no podemos mantener que el acto más afortunado sea siempre el único objetivamente justo, en el sentido de que un hombre prudente tenga que mantener que debe hacerlo. Pues puede ocurrir que el acto que de hecho pruebe ser el más afortunado sea según todas las apariencias, de acuerdo con los datos de que disponemos, menos afortunado que algún otro. En semejante caso será objetivamente injusto, al menos en cierto sentido, ir contra la evidencia, a pesar del bien real resultante de actuar así. Sin duda han existido algunos hombres que han hecho tanto daño que hubiera sido afortunado para el mundo que sus niñeras los hubieran matado en su infancia. Pero si sus niñeras hubieran cometido tal acción no habrían actuado de un modo objetivamente justo, habida cuenta de que lo más probable era que dicha acción no hubiera producido los mejores efectos. De ahí que parezca que debemos tener en cuenta la probabilidad al enjuiciar la justicia objetiva; consideramos entonces, que podemos afirmar que el acto objetivamente justo es el que probablemente será el más afortunado. Lo definiré como el acto más prudente.

El acto más prudente, entonces, es el que, cuando se toman en consideración todos los datos disponibles, nos proporciona en comparación la mayor expectativa de bien o la menor expectativa de mal.