Accions

Recurs

Primavesi, Anne: ecologia i feminisme

De Wikisofia

L'ecofeminisme accentua la connexió entre la dona i la Naturalesa, partint de la base que la naturalesa, en la nostra cultura distant i masculinament científica, també és tractada com «l'altre», com alguna cosa essencialment diferent de l'home humà dominant que s'arroga un dret il·limitat a explotar la «mare» terra.

Homes i dones que ens dediquem a l'ecologia sofrim un canvi en la percepció de la naturalesa quan, pel fet de defensar amb fermesa un vincle entre la història de l'opressió de la dona i la del medi ambient, establim un parentiu natural entre el feminisme i l'ecologia. Llavors comprovem que en les nostres interpretacions de les crisis del medi ambient agreujarem els errors, si no ens mantenim fidels al paradigma ecològic, començant per les nostres pròpies vides i descobrint en elles la manifestació més profunda de l'odi a la Naturalesa: la nostra connivència amb les estructures jeràrquiques. Pertanyem a una societat en la qual les dones, identificades amb la Naturalesa, han estat convertides en objectes i se les ha subordinades. Les actituds amb què ens apropem a la Naturalesa en el nostre treball ecològic hauran de reflectir això, especialment, mancant voluntat de concedir-li autonomia o valor per dret propi. En prendre consciència de les pautes de domini que hi ha en les nostres pròpies vides, aprenem a relacionar-les amb les del domini de la naturalesa no humana.

Del Apocalipsis al Génesis, Herder, Barcelona 1991, p. 77-78.

Original en castellà

El ecofeminismo acentúa la conexión entre la mujer y la Naturaleza, partiendo de la base de que la naturaleza, en nuestra cultura distante y masculinamente científica, también es tratada como «lo otro», como algo esencialmente distinto del varón humano dominante que se arroga un derecho ilimitado a explotar la «madre» tierra.

Hombres y mujeres que nos dedicamos a la ecología sufrimos un cambio en la percepción de la naturaleza cuando, por el hecho de defender con firmeza un vínculo entre la historia de la opresión de la mujer y la del medio ambiente, establecemos un parentesco natural entre el feminismo y la ecología. Entonces comprobamos que en nuestras interpretaciones de las crisis del medio ambiente agravaremos los errores, si no nos mantenemos fieles al paradigma ecológico, empezando por nuestras propias vidas y descubriendo en ellas la manifestación más profunda del odio a la Naturaleza: nuestra connivencia con las estructuras jerárquicas. Pertenecemos a una sociedad en la que las mujeres, identificadas con la Naturaleza, han sido convertidas en objetos y se las ha subordinado. Las actitudes con que nos acercamos a la Naturaleza en nuestro trabajo ecológico habrán de reflejar esto, en especial, a falta de voluntad de concederle autonomía o valor por derecho propio. Al tomar conciencia de las pautas de dominio que hay en nuestras propias vidas, aprendemos a relacionarlas con las del dominio de la naturaleza no humana.