Accions

Recurs

Nietzsche: bases científiques de l'etern retorn

De Wikisofia

Absència de força infinita

Ha existit una quantitat infinita d'estats energètics, però no d'estats diferents fins a l'infinit: això suposaria una energia indefinida. L'energia només té un «nombre» de qualitats possible. (Fragments, p. 7.)

Quin precepte i quina creença expressen millor la revolució desencadenada pel triomf de l'esperit científic sobre l'esperit religiós inventor de déus? Nosaltres insistim en el fet que l'univers, com a força, no pot ser imaginat com a il·limitat -nosaltres ens prohibim el concepte d'una força infinita, per inconciliable amb el concepte de «força». (Voluntat de Poder, llibre II, § 310.)

Concebudes com sempre noves, fins a l'infinit, les mutacions o els estats d'una energia determinada representen una contradicció, per a tota magnitud o economia en el canvi que se li suposi, si aquesta energia és eterna. Hauríem de treure aquestes conclusions: 1. O bé que la seva activitat va començar en un moment determinat i que acabarà en un altre -però un començament en l'activitat és absurd, perquè si l'energia es trobés en equilibri, ella romandria en aquest estat perpètuament! 2. O bé que no sofreix canvis sempre nous, fins a l'infinit, sinó que la successió cíclica d'un determinat nombre de tals canvis es desenvolupa repetint-se sense fi: l'activitat és eterna, però el nombre de les coses produïdes i dels estats energètics és finit. (Fragments.)

Força i voluntat de poder.

El concepte triomfal de «força» amb què els nostres físics van crear Déu i l'univers requereix un complement; se li ha d'atribuir una voluntat interior que jo anomenaria voluntat de poder, és a dir el desig insaciable de manifestar poder, o fins i tot l'ús i l'exercici de poder, de l'instint creador, etc. Els físics no escaparan a la «repercussió a distància» dels seus principis, ni tampoc a una força repulsiva o (atractiva). No serveix de res: s'ha de considerar que tots els moviments,tots els «fenòmens», totes les «lleis», no són més que els símptomes dels fets interns i que per a això es valen de l'analogia humana. En l'animal, poden deduir-se tots els instints a partir de la voluntat de poder; de la mateixa manera totes les funcions de la via orgànica deriven d'aquesta única i mateixa font. (Voluntat de Poder, llibre II, § 309.)

Ni finalitat ni equilibri en l'univers.

Remuntem-nos, per una vegada, cap enrere. Si l'univers tingués una finalitat, aquesta hauria d'haver estat aconseguida. Si existís per a ell un estat final, també hauria d'haver-lo aconseguit. Si fos capaç de permanència i immobilitat i si, en tot el seu desenvolupament, es trobés un soto instant de «ser», en sentit estricte, ja no podria haver-hi més esdevenir, i per tant no podria pensar-se ni observar-se esdevenir algun. Si el món es renovés eternament, se suposaria que és un ésser meravellós, divinament lliure de crear sempre a partir de si mateix. La renovació perpètua pressuposa que la força es desenvolupi a partir de si mateixa per lliure decisió, que ella tingui no només la intenció sinó els mitjans per a evitar qualsevol repetició, qualsevol recaiguda en una forma antiga, i, per tant, que pugui en cada instant controlar cadascun dels seus moviments per a eludir aquesta repetició -o fins i tot que sigui incapaç de retornar a la mateixa posició: o sigui que la massa d'aquesta força no seria en absolut constant, com tampoc ho serien les qualitats d'aquesta força. Ens és absolutament impossible concebre una força inestable, ondulatòria. Si volem evitar imaginar l'impensable, i no recaure en l'ancestral concepte d'un Creador (augment tret del no-res, disminució vinguda del no-res, arbitrarietat i llibertats absolutes en el creixement i en les qualitats)... (Voluntat de Poder, llibre II, §322.)

Si alguna vegada s'hagués aconseguit un equilibri de força, encara duraria; en conseqüència, no s'ha produït mai. L'instant present contradiu aquesta hipòtesi. Si s'admet que alguna vegada va haver-hi un estat absolutament idèntic a l'actual, aquesta hipòtesi no es veu refutada per l'estat actual. Entre la infinitat de casos possibles, aquest cas ha d'haver ocorregut ja, perquè fins ara ja ha transcorregut un temps infinit. Si l'equilibri fos possible, hauria d'haver-se produït. -I si aquest moment actual ja va existir, llavors també van haver d'haver existit el que el va produir, i l'anterior a aquest últim, etc. -d'on resulta que també ell ja va existir una segona, una tercera vegada, i que tornarà a produir-se una segona, una tercera vegada, un nombre infinit de vegades en el passat i en el futur. És a dir que tot l'esdevenir consisteix en la repetició d'un nombre finit d'estats absolutament idèntics entre si. -El nombre de les combinacions possibles, sens dubte, no cap en la imaginació dels cervells humans; però en tot estat de causa, l'estat actual és un dels estats possibles, abstracció feta de la nostra capacitat o incapacitat per a jutjar en matèria de possibles -doncs és real. Després hauria de dir-se: tots els estats reals han d'haver tingut en el passat un estat que fos idèntic a cadascun d'ells, suposant que el nombre de casos no sigui infinit i que, en el curs del temps infinit, no pugui realitzar-se més que un nombre limitat de casos; en efecte, si es remunta el passat a partir d'un estat qualsevol, anteriorment ja haurà transcorregut una eternitat. Les forces en estat de repòs, el seu equilibri, és un cas imaginable, però no s'ha donat: per tant, el nombre de les possibilitats és superior al de les realitats. -Si no reapareix res idèntic, això podria explicar-se no per l'atzar sinó per una finalitat inherent a la naturalesa mateixa de la força: doncs si se suposa una massa enorme de casos, la repetició fortuïta d'una mateixa sort de daus és més probable que una no-identitat absoluta. (Voluntat de Poder, llibre II, § 324.)

Si el món tingués un fi, aquest fi ja s'hauria assolit. Si tingués algun estat final no intencionat, també l'hauria aconseguit. Si el món fos, en general, capaç d'immobilitzar-se, de cristal·litzar-se, de «ser», si en tota la sèrie de l'esdevenir posseís un només instant aquesta capacitat de «ser», faria molt temps que hagués acabat tot esdevenir i, per tant, tot pensament, tot «esperit». El fet que existeixi l'«esperit», i que sigui un esdevenir, demostra que l'univers no té finalitat, ni estat final, ni que és capaç de ser. Però el vell costum d'imaginar una fi en tot desenvolupament de fets i un Déu creador que dirigeix l'univers és tan fort que al pensador li costa treball no imaginar que l'absència de finalitat en l'univers no sigui al seu torn una intenció. La idea que el món evita deliberadament una meta i que sap prevenir-se astutament de caure en un moviment cíclic va haver d'ocórrer-se'ls a tots els que volien imposar a l'univers la facultat de produir eternament novetat, o sigui, d'imposar a una força finita, definida, de magnitud variable com és el «món», la meravellosa capacitat de transformar fins a l'infinit les seves formes i posicions. El món, fins i tot si ja no és un Déu, deu, no obstant això, posseir virtualment la força creadora divina, una força d'infinites metamorfosis; ha d'abstenir-se voluntàriament de caure en una de les seves antigues formes; ha de tenir no només la intenció sinó els mitjans per a guardar-se de tota repetició; deu, per tant, controlar en tot moment cadascun dels seus moviments, per a evitar determinades metes, determinats estats finals, determinades repeticions -tals són, entre altres, les conseqüències d'una manera de pensar i d'un desig tan endarrerits com imperdonables. Tal és aquesta vella mentalitat, aquests ancestrals desitjos, aquesta necessitat nostàlgica de creure que el món és semblant almenys en algun punt a aquest atàvic Déu tan estimat, aquest Déu infinit, amb il·limitat poder creador; tal és la necessitat de pensar que «el Déu d'antany viu encara», almenys en alguna part; tal és la nostàlgia que s'expressa en la frase de Spinoza: Deus sive natura (el seu sentiment era igualment: Natura sive deus). Però quin principi, quin credo expressa més exactament el canvi decisiu, la preponderància ara aconseguida per l'esperit científic sobre l'esperit religiós inventor dels déus? No és aquell que diu: El món, com a força, no ha de ser concebut com a il·limitat, perquè no pot ser concebut d'aquesta manera; nosaltres rebutgem el concepte d'una força infinita perquè és irreconciliable amb el concepte de «força»? Després, al món li falta la facultat de produir eterna novetat. (Voluntat de Poder, llibre II, § 330).

En torno a la voluntad de poder, Península, Barcelona 1973, p.165-169.