Accions

Recurs

Mosterin sobre la classificació

De Wikisofia

En general, sol considerar-se que una classificació és més natural que una altra si els conceptes que constitueixen la primera són més fecunds científicament, en el sentit que serveixen per a formular lleis més generals o més precises o amb més poder explicatiu o predictiu. Aquesta és la raó que ja va portar a Aristòtil a incloure els cetacis entre els mamífers, i no entre els peixos. Així resultava possible formular lleis generals sobre els peixos –tots els peixos són ovípars, tots els peixos són de sang freda, tots els peixos respiren per ganyes, etc.–, que no haguessin valgut d'haver inclòs els cetacis entre els peixos.

Jesús Mosterín, La estructura de los conceptos científicos,en Conceptos y teorías en la ciencia, Alianza, Madrid 1984, p. 18.

Original en castellà

En general, suele considerarse que una clasificación es más natural que otra si los conceptos que constituyen la primera son más fecundos científicamente, en el sentido de que sirven para formular leyes más generales o más precisas o con más poder explicativo o predictivo. Ésta es la razón que ya llevó a Aristóteles a incluir los cetáceos entre los mamíferos, y no entre los peces. Así resultaba posible formular leyes generales acerca de los peces –todos los peces son ovíparos, todos los peces son de sangre fría, todos los peces respiran por agallas, etc.–, que no hubieran valido de haber incluido los cetáceos entre los peces.