Accions

Recurs

Locke: qualitats primàries i secundàries

De Wikisofia

Tot el que la ment percep en si mateixa, o tot el que és l'objecte immediat de percepció, o de pensament, o d'enteniment, és al que jo anomeno idea; i al poder de produir una idea qualsevol en la nostra ment l'anomeno qualitat del subjecte en el qual radica aquest poder. La bola de neu pot produir en nosaltres les idees de blanc, fred i rodó; a aquestes potències que produeixen en nosaltres aquestes idees, en la mesura que es troben en la bola de neu, les anomeno qualitats; i en tant que són sensacions o percepcions en el nostre enteniment, les anomeno idees; i si algunes vegades em refereixo a aquestes idees com si es trobessin en els mateixos objectes, vull que se m'entengui que em refereixo a aquestes qualitats en aquells objectes que ens produeixen aquestes idees.

Considerades d'aquesta manera, les qualitats en els cossos són, en primer lloc, aquelles que són totalment inseparables d'un cos, sigui qui sigui l'estat en què es trobin, i de tal naturalesa que les conserva de manera constant en totes les alteracions i canvis que aquest cos pugui experimentar per raó d'una força major exercida sobre ell. Aquestes qualitats són de tal naturalesa que les troben els sentits de manera constant en tota partícula de matèria que tingui la suficient consistència per a ser percebuda [...] Anomeno a aquestes qualitats, qualitats originals o primàries d'un cos, i crec que podem advertir que produeixen en nosaltres les idees simples de la solidesa, l'extensió, la forma, el moviment, el repòs i el nombre.

Però, en segon lloc, existeixen unes qualitats que realment no són res en els objectes mateixos, sinó potències per a produir en nosaltres diverses sensacions per mitjà de les seves qualitats primàries, és a dir, per l'extensió, la forma, la textura i el moviment de les seves parts insensibles. A aquestes qualitats, com són els colors, sons, gustos, etc., les anomeno qualitats secundàries. Es podria afegir una tercera classe, que tothom admet que no són potències, encara que siguin qualitats tan reals en el subjecte com a les quals jo, per a seguir la manera comuna de parlar, anomeno qualitats, però que per a diferenciar-les denomino qualitats secundàries. Perquè la potència que té el foc per a produir un nou color o diferent consistència en la cera o el fang per mitjà de les seves qualitats primàries és tant una qualitat en el foc com ho és la potència que té per a produir en mi una nova idea o sensació de calor que no tenia abans per por d'aquestes mateixes qualitats primàries, és a dir, extensió, textura i moviment de les seves parts.

Ensayo sobre el entendimiento humano, l.2, cap. 8, n. 7,8,9,10 (Editora Nacional, Madrid 1980, vol.1, p. 205-207).

Original en castellà

Todo lo que la mente percibe en sí misma, o todo lo que es el objeto inmediato de percepción, o de pensamiento, o de entendimiento, es a lo que yo llamo idea; y al poder de producir una idea cualquiera en nuestra mente lo llamo cualidad del sujeto en el que radica este poder. La bola de nieve puede producir en nosotros las ideas de blanco, frío y redondo; a esas potencias que producen en nosotros estas ideas, en tanto en cuanto se encuentran en la bola de nieve, las llamo cualidades; y en cuanto son sensaciones o percepciones en nuestro entendimiento, las llamo ideas; y si algunas veces me refiero a estas ideas como si se encontraran en los mismos objetos, quiero que se me entienda que me refiero a esas cualidades en aquellos objetos que nos producen esas ideas.

Consideradas de esta manera, las cualidades en los cuerpos son, en primer lugar, aquellas que son totalmente inseparables de un cuerpo, sea cual fuere el estado en que se encuentren, y de tal naturaleza que las conserva de manera constante en todas las alteraciones y cambios que dicho cuerpo pueda experimentar por razón de una fuerza mayor ejercida sobre él. Estas cualidades son de tal naturaleza que las encuentran los sentidos de manera constante en toda partícula de materia que tenga la suficiente consistencia para ser percibida [...] Llamo a estas cualidades, cualidades originales o primarias de un cuerpo, y creo que podemos advertir que producen en nosotros las ideas simples de la solidez, la extensión, la forma, el movimiento, el reposo y el número.

Pero, en segundo lugar, existen unas cualidades que realmente no son nada en los objetos mismos, sino potencias para producir en nosotros diversas sensaciones por medio de sus cualidades primarias, es decir, por la extensión, la forma, la textura y el movimiento de sus partes insensibles. A estas cualidades, como son los colores, sonidos, gustos, etc., las llamo cualidades secundarias. Se podría añadir una tercera clase, que todo el mundo admite que no son potencias, aunque sean cualidades tan reales en el sujeto como a las que yo, para seguir la manera común de hablar, llamo cualidades, pero que para diferenciarlas denomino cualidades secundarias. Porque la potencia que tiene el fuego para producir un nuevo color o distinta consistencia en la cera o el barro por medio de sus cualidades primarias es tanto una cualidad en el fuego como lo es la potencia que tiene para producir en mí una nueva idea o sensación de calor que no tenía antes por miedo de esas mismas cualidades primarias, es decir, extensión, textura y movimiento de sus partes.