Accions

Recurs

Kant: cita sobre persona i cosa

De Wikisofia

Persona és el subjecte, les accions del qual són imputables. La personalitat moral, per tant, no és sinó la llibertat d'un ser racional sotmès a lleis morals (no obstant això, la psicològica és únicament la facultat si es fes conscient de la identitat de si mateix en els diferents estats de la pròpia existència), d'on es desprèn que una persona no està sotmesa a altres lleis més que les que es dóna a si mateixa (bé sola o, almenys, juntament amb altres).

Una cosa és quelcom que no és susceptible d'imputació. Tot objecte del lliure arbitri, mancat ell mateix de llibertat, es diu, per tant, cosa (res corporalis).

I. Kant, La metafísica de las costumbres, Introducción,IV, 223 (Tecnos, Madrid 1994, 2ª ed., p. 30).