Accions

Recurs

Cita de J. Plazaola

De Wikisofia

El material no està aquí només com a material [...], sinó com a suport del sensible. El material artístic està per «aparèixer», per a constituir un objecte de contemplació, no precisament d'ús. [...]

En tota obra d'art hi ha, doncs, un pla o estatut existencial, que és el «fenomènic», el de l'«aparença» sensible, condició necessària i existencial per a l'obra artística. [...]

Entre les classificacions relativament recents muntades sobre el principi del mitjà sensible d'expressió, destaca la d'I. Souriau (La correspondance des arts) que enumera set «qualia» [qualitats] sensibles (línia, volum, color, clarobscur, moviment, so articulat, so pur), que originen set arts presentatives i altres set representatives, conforme al següent quadre:

Estetic.gif
J. Plazaola, Introducción a la estética, BAC, Madrid 1973, p. 515.

Original en castellà

El material no está ahí sólo como material [...], sino como soporte de lo sensible. El material artístico está para «aparecer», para constituir un objeto de contemplación, no precisamente de uso. [...]

En toda obra de arte hay, pues un plano o estatuto existencial, que es el «fenoménico», el de la «apariencia» sensible, condición necesaria y existencial para la obra artística. [...]

Entre las clasificaciones relativamente recientes montadas sobre el principio del medio sensible de expresión, descuella la de E. Souriau (La correspondance des arts) que enumera siete «qualia» [cualidades] sensibles (línea, volumen, color, claroscuro, movimiento, sonido articulado, sonido puro), que originan siete artes presentativas y otras siete representativas, conforme al siguiente cuadro:

Estetic.gif