Accions

Recurs

Cita de Heidegger sobre l'ec-sistència

De Wikisofia

La Metafísica es tanca al contingut essencial que l'home només es deixa ser en la seva essència en la qual és sol·licitat per l'ésser. Només des d'aquesta sol·licitud «ha» trobat ell allò on habita la seva essència. Només des d'aquest habitar «té» ell «llenguatge» com l'habitatge que conserva l'ecstàtic per a la seva essència. Jo anomeno ec-sistència de l'home en estar en la il·luminació de l'ésser. Només a l'home li és propi aquesta manera de ser. L'ecsistencia així entesa no és només el fonament de possibilitat de la raó, ràtio, sinó l'ecsistencia és allò on l'essència de l'home conserva la proveniencia de la seva determinació.

Carta sobre l'humanisme, Edicions Huáscar, Buenos Aires 1972. p. 19.

Original en castellà

La Metafísica se cierra al contenido esencial de que el hombre sólo se deja ser en su esencia en la que es solicitado por el ser. Sólo desde esta solicitud «ha» encontrado él aquello en donde mora su esencia. Sólo desde este morar «tiene» él «lenguaje» como la vivienda que conserva lo ecstático para su esencia. Yo llamo ec-sistencia del hombre al estar en la iluminación del ser. Sólo al hombre le es propio este modo de ser. La ecsistencia así entendida no es sólo el fundamento de posibilidad de la razón, ratio, sino la ecsistencia es aquello donde la esencia del hombre conserva la proveniencia de su determinación.


Carta sobre el humanismo, Ediciones Huáscar, Buenos Aires 1972. p. 19.