Accions

Recurs

Cita d'Aristòtil sobre els pitagòrics (2)

De Wikisofia

...el nombre és el principi que constitueix no només la matèria de les coses que són, sinó també les seves propietats i disposicions, i que els elements del nombre són el Parell i Imparell, limitat aquell i il·limitat aquest, i que l'U es compon de tots dos (en efecte, és parell i imparell), i que el Nombre deriva de l'U, i que els nombres, com queda dit, constitueixen el firmament sencer.

Uns altres, entre ells mateixos, diuen que els principis són deu, els enumerem segons la sèrie dels oposats:

Límit Il·limitat
Imparell Parell
Unitat Pluralitat
Dret Esquerre
Mascle Femella
En repòs En moviment
Recte Corb
Luz Foscor
Dolent
Quadrat Rectangle
Aristóteles, Metafísica, 985b-986a, Gredos, Madrid 1994, p.90.

Original en castellà

...el número es el principio que constituye no sólo la materia de las cosas que son, sino también sus propiedades y disposiciones, y que los elementos del número son lo Par e Impar, limitado aquél e ilimitado éste, y que el Uno se compone de ambos (en efecto, es par e impar), y que el Número deriva del Uno, y que los números, como queda dicho, constituyen el firmamento entero.

Otros, entre ellos mismos, dicen que los principios son diez, los enumeramos según la serie de los opuestos:

Límite Ilimitado
Impar Par
Unidad Pluralidad
Derecho Izquierdo
Macho Hembra
En reposo En movimiento
Recto Curvo
Luz Oscuridad
Bueno Malo
Cuadrado Rectángulo

Aristóteles, Metafísica, 985b-986a, Gredos, Madrid 1994, p.90.