Accions

Recurs

Cita Francis Bacon sobre la inducció

De Wikisofia

Francis Bacon: la nova inducció

361t1 usat en Tepis-9


En establir els axiomes per mitjà de la inducció cal buscar una forma d'inducció diferent de l'actualment en ús [...]. La inducció que procedeix per enumeració simple és alguna cosa pueril, conclou de forma precària, s'exposa al perill d'una instància contradictòria i es pronuncia generalment a partir d'un nombre de particulars més restringit del convenient i fins i tot segons aquells que estan a l'abast de la mà. No obstant això, la inducció útil al descobriment i demostració de les ciències i de les arts ha de separar la naturalesa per mitjà dels deguts rebutjos i exclusions i finalment concloure afirmativament, després de tantes negacions com siguin precises.

La gran restauración. Aforismos sobre la interpretación de la naturaleza y el reino humano, CV. (Alianza, Madrid 1985, 0. 160).

Original en castellà

Francis Bacon: la nueva inducción

361t1 usat en Tepis-9


Al establecer los axiomas por medio de la inducción hay que buscar una forma de inducción distinta de la actualmente en uso [...]. La inducción que procede por enumeración simple es algo pueril, concluye de forma precaria, se expone al peligro de una instancia contradictoria y se pronuncia generalmente a partir de un número de particulares más restringido de lo conveniente e incluso según aquellos que están al alcance de la mano. Sin embargo, la inducción útil al descubrimiento y demostración de las ciencias y de las artes debe separar la naturaleza por medio de los debidos rechazos y exclusiones y finalmente concluir afirmativamente, tras tantas negaciones como sean precisas.