Accions

Recurs

Cita Descartes del Discurs del mètode

De Wikisofia

El tercer requeria conduir per ordre les meves reflexions començant pels objectes més simples i més fàcilment cognoscibles, per a ascendir a poc a poc, gradualment, fins al coneixement dels més complexos.

R. Descartes, Discurso del método, Segunda parte (Alfaguara, Madrid 1981, p. 15-16).

Original en castellà

El tercero requería conducir por orden mis reflexiones comenzando por los objetos más simples y más fácilmente cognoscibles, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos.