Accions

Recurs

Cita Aristòtil sobre macrocosmos i microcosmos

De Wikisofia

«...no veiem que això ocorri de la mateixa manera en les coses inanimades, que sempre són mogudes des de fora per una altra cosa; però diem, en canvi, que l'animal es mou a si mateix. Per tant, si de vegades un animal està enterament en repòs, podrà generar-se un moviment en alguna cosa immòbil des de si mateixa i no des de fora. I si això és possible en un animal, què impedeix que ocorri també el mateix en el Tot? Perquè si això ocorre en un microcosmos també podrà ocórrer en un macrocosmos».

Aristòtil pronuncia aquestes paraules en el context de la refutació de les objeccions a l'eternitat del moviment, però declara que «Però això és fals; perquè observem que hi ha sempre una part orgànica de l'animal que està en moviment, i la causa del moviment d'aquesta part de l'animal no és l'animal mateix... »

Física, VIII, 2, 257b. (Gredos, Madrid 1995, p.431, 433).

Original en castellà

«...no vemos que esto ocurra de la misma manera en las cosas inanimadas, que siempre son movidas desde fuera por otra cosa; pero decimos, en cambio, que el animal se mueve a sí mismo. Por consiguiente, si a veces un animal está enteramente en reposo, podrá generarse un movimiento en algo inmóvil desde sí mismo y no desde fuera. Y si esto es posible en un animal, ¿qué impide que ocurra también lo mismo en el Todo? Porque si esto ocurre en un microcosmos también podrá ocurrir en un macrocosmos».

Aristóteles pronuncia estas palabras en el contexto de la refutación de las objeciones a la eternidad del movimiento, pero declara que «Pero esto es falso; porque observamos que hay siempre una parte orgánica del animal que está en movimiento, y la causa del movimiento de esta parte del animal no es el animal mismo... »