Accions

Recurs

Cànons de Mill: exemple quantitatiu

De Wikisofia

Exemple quantitatiu:

E2501-5.gif

on d és la distància que es recorre en la caiguda, t el temps que transcorre (g és una constant, la de la gravetat). Donada una determinació quantitativa de t (argument de la funció, variable independent), es pot calcular l'espai recorregut d (variable depenent). El valor de la funció es determina únicament per l'argument; aquesta és, doncs, la condició suficient (o causa).

W. Gustason, Reasoning from Evidence, Macmillan, Nova York 1944, p. 90.

Original en castellà

Ejemplo cuantitativo:

E2501-5.gif

donde d es la distancia que se recorre en la caída, t el tiempo que transcurre (g es una constante, la de la gravedad). Dada una determinación cuantitativa de t (argumento de la función, variable independiente), se puede calcular el espacio recorrido d (variable dependiente). El valor de la función se determina únicamente por el argumento; ésta es, pues, la condición suficiente (o causa).