Accions

Recurs

Bell, Clive: la forma significativa

De Wikisofia

Tots parlen de l'«art» i fan una classificació mental per mitjà de la qual distingeixen la classe «obres d'art» de totes les altres classes. Quin és la justificació d'aquesta classificació? [...] Ha d'haver-hi alguna qualitat sense la qual una obra d'art no pugui existir: posseint-la en mínim grau, cap obra manca per complet de valor. Quin és aquesta qualitat? Quina qualitat és compartida per tots els objectes que provoquen les nostres emocions estètiques? Quina qualitat és comuna a Santa Sofia i els vitralls de Chartres, a l'escultura mexicana, a un bol persa, a les catifes xineses, els frescs de Giotto a Pàdua i les obres mestres de Poussin, Piero della Francesca i Cézanne? Només una resposta sembla possible: la forma significativa. En cadascuna d'elles, les línies i colors combinats d'una manera particular, certes formes i relacions de formes, provoquen les nostres emocions estètiques. Aquestes relacions i combinacions de línies i colors, aquestes formes estèticament commovedores, les anomeno forma significativa; i la forma significativa és l'única qualitat comuna a totes les obres de l'art visual.

Citado por S. Langer, Sentimiento y forma, Centro de Estudios Filosóficos, UNAM, México, 1967, p. 40.

Original en castellà

Todos hablan del «arte» y hacen una clasificación mental por medio de la cual distinguen la clase «obras de arte» de todas las otras clases. ¿Cuál es la justificación de esta clasificación? [...] Debe haber alguna cualidad sin la cual una obra de arte no pueda existir: poseyéndola en mínimo grado, ninguna obra carece por completo de valor. ¿Cuál es esta cualidad? ¿Qué cualidad es compartida por todos los objetos que provocan nuestras emociones estéticas? ¿Qué cualidad es común a Santa Sofía y los vitrales de Chartres, a la escultura mexicana, a un tazón persa, a las alfombras chinas, los frescos de Giotto en Padua y las obras maestras de Poussin, Piero della Francesca y Cézanne? Sólo una respuesta parece posible: la forma significativa. En cada una de ellas, las líneas y colores combinados de un modo particular, ciertas formas y relaciones de formas, provocan nuestras emociones estéticas. Estas relaciones y combinaciones de líneas y colores, estas formas estéticamente conmovedoras, las llamo forma significativa; y la forma significativa es la única cualidad común a todas las obras del arte visual.