Accions

Recurs

Aristòtil: definició de lloc

De Wikisofia

 Quin sigui llavors el lloc és alguna cosa que es farà evident pel que segueix. Considerem quantes propietats paricen pertànyer-li veritablement per si mateix. Admetem, doncs, que

  1. el lloc és el que primàriament conté allò del que és lloc, i no és una part de la cosa continguda;
  2. a més, el lloc primari no és ni menor ni major que la cosa continguda;
  3. a més, un lloc pot ser abandonat per la cosa continguda i és separable d'ella;
  4. tot lloc posseeix un dalt i un baix, i per naturalesa cadascun dels cossos roman o és portat al seu lloc propi, i això es compleix cap amunt o cap avall.

Establert això, hem de prosseguir el nostre examen. Hem d'intentar efectuar la nostra recerca de tal manera que lleguemosa explicar què sigui el lloc, i no només resolguem les dificultats, sinó que també mostrem que les propietats que semblen pertànyer-li li pertanyen realment, i s'aclareixi al seu torn la causa de la pertorbació i de les dificultats sorgides. Aquesta és la millor manera d'explicar alguna cosa.

Doncs bé, abans de res hem de tenir present que no hauria sorgit cap investigació sobre el lloc si no hi hagués un moviment relatiu al lloc; per això creiem que també el cel està sobretot en un lloc, perquè el cel està sempre en moviment. D'aquest moviment, una classe és el desplaçament, una altra l'augment i la disminució, doncs en l'augment i en la disminució hi ha canvi, i el que abans estava en un lloc ha passat després a un altre que és menor o major.

Al seu torn, entre les coses que estan en moviment unes estan en acte per si, unes altres només accidentalment; i el mogut accidentalment o bé pot moure's per si, com en el cas de les parts del cos o el clau en el vaixell, o bé no té tal possibilitat, sinó que sempre es mou per accident, com en el cas de la blancor o la ciència, les quals canvien de lloc segons canviï allò a què pertanyen.

A més, diem que una cosa està en l'«univers» com en un «lloc» perquè està en l'aire, i l'aire està en l'univers; però no diem que estigui en tot l'aire, sinó que està en l'aire perquè la part extrema de l'aire que el conté està en l'aire; doncs si tot l'aire fos el seu lloc, el lloc d'una cosa no seria igual a aquesta cosa; però s'ha admès aquesta igualtat, i tal seria el lloc primari en el qual una cosa està.

Quan el que la conté no està dividit de la cosa sinó en continuïtat amb ella, es diu llavors que la cosa no està en el que la conté com en un lloc, sinó com a part en el tot. Però quan la cosa està dividida i en contacte, llavors està immediatament en la superfície interna del que la conté, i aquesta no és una part del contingut, ni és major que la seva extensió, sinó que és igual a ella, doncs les extremitats de les coses contigües estan en el mateix lloc.

I si un cos està en continuïtat amb el seu continent, no es mou en ell, sinó amb ell; però si està separat es mou en ell. I tant si el continent es mou com si no es mou, no hi ha diferència. [A més, quan no està dividit es diu que és com la part en el tot, com per exemple la vista en l'ull o la mà en el cos; però quan el contingut està dividit està en el que el conté com l'aigua en la gerra o el vi en el recipient; doncs la mà es mou amb el cos, mentre que l'aigua es mou en la gerra].

De les anteriors consideracions resulta evident què és el lloc. Perquè el lloc ha de ser alguna d'aquestes quatre coses: o forma, o matèria, o una sort d'extensió que està entre els extrems, o els extrems, si no hi ha cap extensió a part de la magnitud del cos que arriba a estar en el continent. Però és evident que tres d'aquestes són inadmissibles.

Perquè en ser el continent, pot semblar que el lloc és la forma, ja que els extrems del continent i el contingut niu són els mateixos. Tots dos són certament límits, però no del mateix: la forma és el límit de la cosa, mentre que el lloc és el límit del cos continent.

I perquè, com el contingut i dividit pot canviar una vegada i una altra, romanent el continent (per ex., l'aigua respecte del recipient), pot semblar que l'extensió entre els extrems és alguna cosa, com si fos una cosa independent del cos desplaçat. Però no hi ha tal cosa; el que succeeix és que un cos qualsevol entre els desplaçats entra en el continent i està per naturalesa en contacte amb un altre. Si hi hagués realment una extensió que existís per si i romangués en si mateixa, llavors hi hauria un nombre infinit de llocs en el mateix lloc. Perquè, quan l'aigua i l'aire es desplacen entre si, totes les parts faran en el tot el que fa tota l'aigua en el recipient, i al mateix temps el lloc també canviarà, i en conseqüència hi haurà un altre lloc del lloc i molts llocs estaran junts. Però quan tot el recipient és desplaçat, el lloc d'una part del contingut no és diferent d'allò en el qual està movent-se, sinó que és el mateix; perquè l'aire i l'aigua, o les parts de l'aigua, se substitueixen entre si en allò en què estan, però no en el lloc en el qual arriben a estar; aquest lloc és una part d'un lloc, el qual és al seu torn un lloc de tot l'Univers.

Podria semblar també que la matèria és el lloc, almenys si se la considera en un cos en repòs i no separat, sinó continu. Perquè, així com en l'alteració hi ha alguna cosa que és ara blanc i abans era negre, o alguna cosa ara dur i abans tou (per això diem que la matèria és alguna cosa), així també per una representació similar es pensa que el lloc existeix, encara que en el primer cas es pensa que existeix «la matèria» perquè el que era aire és ara aigua, i en el cas del lloc es pensa que existeix perquè on hi havia aire ara hi ha aigua. Però la matèria, com vam dir abans, ni és separable de la cosa ni la conté, mentre que el lloc té ambdues propietats.

Ara bé, si el lloc no és cap d'aquestes tres coses, és a dir, ni la forma ni la matèria ni una extensió que estigui sempre present i sigui diferent de l'extensió de la cosa desplaçada, el lloc tindrà queser llavors l'última de les quatre, a saber: el límit del cos continent «que està en contacte amb el cos contingut». Entenc per «cos contingut» allò que pot ser mogut per desplaçament.

El lloc sembla alguna cosa important i difícil de captar, perquè se'ns presenta sota l'aparença de la matèria i de la forma, i també perquè el canvi de lloc del desplaçat es produeix en un cos continent en repòs; doncs sembla possible que hi hagi un interval extens que sigui diferent que les magnituds en moviment. L'aire, que sembla incorpori, contribueix també a aquesta creença. Doncs no només els límits del recipient semblen ser el lloc, sinó també el que està entre ells, que és considerat com un buit. Però, així com el recipient és un lloc transportable, el lloc és un recipient no-traslladable. Per això, quan alguna cosa, que es mou i canvia, està dins d'una altra cosa en moviment, com la barca en un riu, la funció del que conté és més aviat la d'un recipient que la d'un lloc. El lloc, en canvi, vol ser immòbil, per això el lloc és més aviat el riu total, perquè com a totalitat és immòbil. Per tant, el lloc d'una cosa és el primer límit immòbil del que la conté.

Aquesta és la raó per la qual el centre de l'Univers, i el límit extrem del moviment circular del cel respecte a nosaltres, siguin considerats com el «dalt» i el «baix» en el sentit més estricte, ja que el centre de l'Univers roman sempre en repòs, mentre que el límit extrem del moviment circular roman sempre en la mateixa condició amb si mateix. Així, ja que per naturalesa el lleuger es desplaça cap amunt i el pesat cap avall, el límit que conté una cosa respecte al centre de l'Univers, i el centre mateix, són el «baix», i el límit extrem, i l'extremitat mateixa, són el «dalt». Per aquesta raó el lloc sembla ser una superfície, com si fos un recipient, alguna cosa que conté. A més, el lloc està juntament amb la cosa, doncs els límits estan juntament amb el limitat.

Aristóteles, Física, 208a-213a. (Gredos, Madrid 1995, p.234-241).


Vegeu altres textos d'Aristòtil sobre el lloc.


Original en castellà

Qué sea entonces el lugar es algo que se hará evidente por lo que sigue. Consideremos cuantas propiedades parecen pertenecerle verdaderamente por sí mismo. Admitamos, pues, que

1) el lugar es lo que primariamente contiene aquello de lo cual es lugar, y no es una parte de la cosa contenida;

2) además, el lugar primario no es ni menor ni mayor que la cosa contenida;

3) además, un lugar puede ser abandonado por la cosa contenida y es separable de ella;

4) todo lugar posee un arriba y un abajo, y por naturaleza cada uno de los cuerpos permanece o es llevado a su lugar propio, y esto se cumple hacia arriba o hacia abajo.

Establecido esto, tenemos que proseguir nuestro examen. Hemos de intentar efectuar nuestra búsqueda de tal manera que lleguemosa explicar qué sea el lugar, y no sólo resolvamos las dificultades, sino que también mostremos que las propiedades que parecen pertenecerle le pertenecen realmente, y se aclare a su vez la causa de la perturbación y de las dificultades surgidas. Ésta es la mejor manera de explicar algo.

Pues bien, ante todo tenemos que tener presente que no habría surgido ninguna investigación sobre el lugar si no hubiese un movimiento relativo al lugar; por esto creemos que también el cielo está sobre todo en un lugar, porque el cielo está siempre en movimiento. De este movimiento, una clase es el desplazamiento, otra el aumento y la disminución, pues en el aumento y en la disminución hay cambio, y lo que antes estaba en un lugar ha pasado luego a otro que es menor o mayor.

A su vez, entre las cosas que están en movimiento unas están en acto por sí, otras sólo accidentalmente; y lo movido accidentalmente o bien puede moverse por sí, como en el caso de las partes del cuerpo o el clavo en el barco, o bien no tiene tal posibilidad, sino que siempre se mueve por accidente, como en el caso de la blancura o la ciencia, las cuales cambian de lugar según cambie aquello a lo que pertenecen.

Además, decimos que una cosa está en el «universo» como en un «lugar» porque está en el aire, y el aire está en el universo; pero no decimos que esté en todo el aire, sino que está en el aire porque la parte extrema del aire que lo contiene está en el aire; pues si todo el aire fuese su lugar, el lugar de una cosa no sería igual a esa cosa; pero se ha admitido esa igualdad, y tal sería el lugar primario en el que una cosa está.

Cuando lo que la contiene no está dividido de la cosa sino en continuidad con ella, se dice entonces que la cosa no está en lo que la contiene como en un lugar, sino como parte en el todo. Pero cuando la cosa está dividida y en contacto, entonces está inmediatamente en la superficie interna de lo que la contiene, y ésta no es una parte del contenido, ni es mayor que su extensión, sino que es igual a ella, pues las extremidades de las cosas contiguas están en el mismo lugar.

Y si un cuerpo está en continuidad con su continente, no se mueve en él, sino con él; pero si está separado se mueve en él. Y tanto si el continente se mueve como si no se mueve, no hay diferencia. [Además, cuando no está dividido se dice que es como la parte en el todo, como por ejemplo la vista en el ojo o la mano en el cuerpo; pero cuando lo contenido está dividido está en lo que lo contiene como el agua en la jarra o el vino en el recipiente; pues la mano se mueve con el cuerpo, mientras que el agua se mueve en la jarra].

De las anteriores consideraciones resulta evidente qué es el lugar. Porque el lugar tiene que ser alguna de estas cuatro cosas: o forma, o materia, o una suerte de extensión que está entre los extremos, o los extremos, si no hay ninguna extensión aparte de la magnitud del cuerpo que llega a estar en el continente. Pero es evidente que tres de éstas son inadmisibles.

Porque al ser el continente, puede parecer que el lugar es la forma, ya que los extremos de lo continente y lo contenido nido son los mismos. Ambos son ciertamente límites, pero no de lo mismo: la forma es el límite de la cosa, mientras que el lugar es el límite del cuerpo continente.

Y porque, como lo contenido y dividido puede cambiar una y otra vez, permaneciendo el continente (por ej., el agua respecto delrecipiente), puede parecer que la extensión entre los extremos es algo, como si fuese una cosa independiente del cuerpo desplazado. Pero no hay tal cosa; lo que sucede es que un cuerpo cualquiera entre los desplazados entra en el continente y está por naturaleza en contacto con otro. Si hubiese realmente una extensión que existiera por sí y permaneciese en sí misma, entonces habría un número infinito de lugares en el mismo lugar. Porque, cuando el agua y el aire se desplacen entre sí, todas las partes harán en el todo lo que hace toda el agua en el recipiente, y al mismo tiempo el lugar también cambiará, y en consecuencia habrá otro lugar del lugar y muchos lugares estarán juntos. Pero cuando todo el recipiente es desplazado, el lugar de una parte del contenido no es distinto de aquello en el cual está moviéndose, sino que es el mismo; porque el aire y el agua, o las partes del agua, se sustituyen entre sí en aquello en que están, pero no en el lugar en el que llegan a estar; este lugar es una parte de un lugar, el cual es a su vez un lugar de todo el Universo.

Podría parecer también que la materia es el lugar, al menos si se la considera en un cuerpo en reposo y no separado, sino continuo. Porque, así como en la alteración hay algo que es ahora blanco y antes era negro, o algo ahora duro y antes blando (por esto decimos que la materia es algo), así también por una representación similar se piensa que el lugar existe, aunque en el primer caso se piensa que existe «la materia» porque lo que era aire es ahora agua, y en el caso del lugar se piensa que existe porque donde había aire ahora hay agua. Pero la materia, como dijimos antes, ni es separable de la cosa ni la contiene, mientras que el lugar tiene ambas propiedades.

Ahora bien, si el lugar no es ninguna de estas tres cosas, es decir, ni la forma ni la materia ni una extensión que esté siempre presente y sea diferente de la extensión de la cosa desplazada, el lugar tendrá queser entonces la última de las cuatro, a saber: el límite del cuerpo continente «que está en contacto con el cuerpo contenido». Entiendo por «cuerpo contenido» aquello que puede ser movido por desplazamiento.

El lugar parece algo importante y difícil de captar, porque se nos presenta bajo la apariencia de la materia y de la forma, y también porque el cambio de lugar de lo desplazado se produce en un cuerpo continente en reposo; pues parece posible que haya un intervalo extenso que sea distinto que las magnitudes en movimiento. El aire, que parece incorpóreo, contribuye también a esta creencia. Pues no sólo los límites del recipiente parecen ser el lugar, sino también lo que está entre ellos, que es considerado como un vacío. Pero, así como el recipiente es un lugar transportable, el lugar es un recipiente no-trasladable. Por eso, cuando algo, que se mueve y cambia, está dentro de otra cosa en movimiento, como la barca en un río, la función de lo que contiene es más bien la de un recipiente que la de un lugar. El lugar, en cambio, quiere ser inmóvil, por eso el lugar es más bien el río total, porque como totalidad es inmóvil. Por consiguiente, el lugar de una cosa es el primer límite inmóvil de lo que la contiene.

Esta es la razón por la cual el centro del Universo, y el límite extremo del movimiento circular del cielo con respecto a nosotros, sean considerados como el «arriba» y el «abajo» en el sentido más estricto, ya que el centro del Universo permanece siempre en reposo, mientras que el límite extremo del movimiento circular permanece siempre en la misma condición consigo mismo.Así, puesto que por naturaleza lo ligero se desplaza hacia arriba y lo pesado hacia abajo, el límite que contiene una cosa con respecto al centro del Universo, y el centro mismo, son el «abajo», y el límite extremo, y la extremidad misma, son el «arriba». Por esta razón el lugar parece ser una superficie, como si fuera un recipiente, algo que contiene. Además, el lugar está junto con la cosa, pues los límites están junto con lo limitado.


Ver otros textos de Aristóteles sobre el lugar.