Accions

Recurs

Althusser: ideologia i estat

De Wikisofia

Què són els Aparells Ideològics d'Estat (AIE)? Aquests no es confonen amb l'Aparell (repressiu) d'Estat. [...] Designem per Aparells Ideològics d'Estat cert nombre de realitats que es presenten de manera immediata a l'observador en forma d'institucions diferenciades i especialitzades. Proposem una llista empírica d'aquests aparells, llista que, naturalment, haurà de ser examinada detalladament, sotmesa a proves, rectificada i recomposta. Amb totes les reserves que aquesta exigència implica, podem, de moment, considerar com a Aparells Ideològics d'Estat les institucions següents:


L'AIE religiós (el sistema de les diferents esglésies);

l'AIE escolar (el sistema de les diferents «Escoles», públiques i privades);

l'AIE familiar;

l'AIE jurídic;

l'AIE polític (el sistema polític, amb els diferents partits);

l'AIE sindical;

l'AIE de la informació (premsa, ràdio, televisió, etc.);

l'AIE cultural (lletres, belles arts, esports, etc.).

Afirmem: els AIE no es confonen amb l'Aparell (repressiu) d'Estat. En què consisteix la seva diferència? [...]

Anem a l'essencial. El que distingeix als AIE de l'Aparell (repressiu) d'Estat és la diferència fonamental següent: l'Aparell (repressiu) d'Estat «funciona mitjançant la violència», mentre que els Aparells Ideològics d'Estat funcionen «mitjançant la ideologia».

Sobre la ideología y el Estado,en Escritos, Laia, Barcelona 1974, p. 122-123.

Original en castellà

¿Qué son los Aparatos Ideológicos de Estado (AIE)? Estos no se confunden con el Aparato (represivo) de Estado. [...] Designamos por Aparatos Ideológicos de Estado cierto número de realidades que se presentan de modo inmediato al observador en forma de instituciones diferenciadas y especializadas. Proponemos una lista empírica de dichos aparatos, lista que, naturalmente, deberá ser examinada en detalle, sometida a pruebas, rectificada y recompuesta. Con todas las reservas que esta exigencia implica, podemos, de momento, considerar como Aparatos Ideológicos de Estado las instituciones siguientes:


El AIE religioso (el sistema de las diferentes iglesias);

el AIE escolar (el sistema de las diferentes «Escuelas», públicas y privadas);

el AIE familiar;

el AIE jurídico;

el AIE político (el sistema político, con los diferentes partidos);

el AIE sindical;

el AIE de la información (prensa, radio, televisión, etc.);

el AIE cultural (letras, bellas artes, deportes, etc.).

Afirmamos: los AIE no se confunden con el Aparato (represivo) de Estado. ¿En qué consiste su diferencia? [...]

Vayamos a lo esencial. Lo que distingue a los AIE del Aparato (represivo) de Estado es la diferencia fundamental siguiente: el Aparato (represivo) de Estado «funciona mediante la violencia», mientras que los Aparatos Ideológicos de Estado funcionan «mediante la ideología».