Accions

Projecte

De Wikisofia

Anticipació de les possibilitats cap a les quals es tendeix, i equival a pla o ordenació que dirigeix l'acció futura.

Martin Heidegger

Aquest concepte adquireix la seva importància en la filosofia existencialista, i va ser introduït per Heidegger (en alemany, Ent-wurf, «pro-yecto», és a dir, tirat o llançat prèviament cap a fora, cap a davant). Però, segons l'existencialisme, el projecte no és merament un pla, no es redueix a ser allò cap al que l'home tendeix, sinó que és allò que constitueix el seu veritable ésser. L'home no és una essència definible per endavant, sinó que esdevé el que és en la mateixa mesura en què és el que esdevé. Així, la noció d'home entès com a projecte s'oposa a la qual ho concep com a mer objecte o com a simple mitjà per al compliment dels designis de Déu o de la Història.

Heidegger emfatitza l'afirmació segons la qual el Dasein no té essència, entesa com alguna cosa que persisteix, ja que la seva única essència consisteix a ser un ser-possible. Aquest poder ser és, justament, la temporalitat (veg. text). De manera que la temporalització és l'única substància de l'existència. El projecte apareix, segons Heidegger, com el constituent ontològic-existencial del Dasein. En la projecció es projecta la possibilitat mateixa en tant que possibilitat. Justament perquè l'ésser del Dasein és el seu caràcter de projecte, és a dir, justament perquè és el que arriba a ser, adquireix sentit la sentència: arriba a ser el que ets! Ara bé, en el seu sentit radical, el projecte és una projecció del Dasein mateix, una anticipació sempre oberta en la qual el Dasein no tria una altra cosa més que a si mateix. El caràcter obert del projecte, el seu permanent inacabament, només té un límit, sempre anticipat: la mort. Per això diu Heidegger que el Dasein és un «ésser per a la mort».

Jean Paul Sartre

Sartre, coincideix amb Heidegger en aquest aspecte, i recalca l'absoluta gratuïtat del projecte fonamental constitutiu de l'existència. Aquest projecte inicial o fonamental sempre està fent-se, mai està donat, ja que si fos així no seria projecte. En aquest sentit el projecte apareix com la consciència de la llibertat absoluta, i aquesta radical llibertat de l'ésser humà, en tant que permanent possibilitat de modificar el nostre projecte inicial, i en tant que en cada elecció es forja l'existència, és la que genera l'angoixa. En última instància, l'home és desig de ser, però aquest desig, que és el que engendra la noció de Déu, és una passió inútil: l'existència és absolutament gratuïta.


Vegeu termes relacionats.

Plantilla:Proc