Accions

Mètode experimental

De Wikisofia


El propi de les ciències empíriques, basat fonamentalment en el cas que els enunciats d'aquestes ciències han de contrastar-se amb l'experiència; això és, han de ser verificables. La verificabilitat exigeix que es compari amb els fets, mitjançant l'observació i l'experimentació, per a comprovar si un enunciat empíric és veritable o fals. El resultat de la verificació pot ser la confirmació o la desconfirmació o refutació. Les hipòtesis o enunciats generals de les ciències empíriques queden confirmats si, sotmesos a observació o experimentació, obtenim casos que constitueixen exemples del que afirma l'enunciat general; les hipòtesis queden lògicament desconfirmades o refutades si el resultat de l'observació o experimentació és un exemple que contradiu o nega l'afirmació general (veg. text).