Accions

Llengua

De Wikisofia

 Antigament, l'idioma que parlava una nació. A partir del segle XIX i, sobretot, del XX, es comença a definir de manera més rigorosa la llengua com un sistema particular amb les seves pròpies estructures, que suposa la realització de la capacitat pròpia de tot ésser humà d'expressar-se i comunicar. Saussure oposa la llengua a la parla i defineix a la primera com un sistema gramatical implícit, comú a tots els parlants (veg. citació), un codi social i independent de l'individu.

Vegeu: llengua i parla, llenguatge, filosofia del llenguatge.