Accions

Equivalència, relació de

De Wikisofia

És la relació reflexiva, simètrica i transitiva (veg. text). Quan es defineix una relació d'equivalència per a un conjunt determinat, A, aquest conjunt queda dividit en subconjunts o classes, denominats classes d'equivalència, els membres de la qual són elements equivalents. A la divisió en classes se la denomina partició.