Accions

Contrarietat

De Wikisofia

Oposició que existeix entre els enunciats categòrics de tipus A i els de tipus I, és a dir, entre els universals afirmatius i els universals negatius. Els enunciats contraris no poden ser tots dos vertaders al mateix temps (si un és vertader, l'altre ha de ser fals), però poden ser tots dos falsos a un temps.

veg. exemple ↓

L'enunciat «Tots els estudiants són aplicats» pot ser vertader; si ho és, ha de ser fals que «Cap estudiant és aplicat». El més probable és, no obstant això, que «Tots els estudiants són aplicats» sigui un enunciat fals; en aquest supòsit també pot ser fals, afortunadament, l'enunciat «Cap estudiant és aplicat».

Veg. enantiosis