Accions

Recurs

Brandt, Richard B.: universals ètics

De Wikisofia

La revisió el 10:23, 13 oct 2017 per Jaumeortola (discussió | contribucions) (bot: - per evitar greus + per a evitar greus)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

En primer lloc, s'ha arribat a l'acord que determinades característiques d'un sistema cultural són essencials per al manteniment de la vida i que és inevitable en tota societat un sistema de valors que permeti i sancioni aquestes formes. Per exemple, tota societat ha d'assegurar l'apareamiento i la criança de la progenie. També ha d'assegurar l'educació de la descendència en la realització d'aquelles tasques que són necessàries per a la supervivència. Més encara, en una societat complexa ha d'existir diferenciació de funcions, assignació d'aquestes funcions a individus i els mitjans de preparar-los per a una adequada actuació, així com proporcionar motivacions per a la realització de les esmentades funcions. Ha de proporcionar-se la seguretat suficient per a evitar greus interrupcions de les activitats, per exemple, seguretat contra els atacs violents. I així successivament.

No ha de sorprendre, per tant, que ens trobem amb determinades institucions presents en totes les societats, tals com la família i les seves responsabilitats respecte a l'educació dels nens i cura dels ancians, la divisió de treball entre els sexes (i diferències ocupacionals en societats més complexes), jocs, arts o danses, i altres.

En segon lloc, els antropòlegs han trobat ara molt més substrat comú en els sistemes de valors dels diferents grups del que havien trobat anteriorment. Com ha manifestat recentment el professor Kluckhohn:

Totes les cultures posseeixen el concepte d'assassinat, distingint-ho del d'execució, mort en guerra i altres «homicidis justificables». Les nocions d'incest i altres regles relatives al comportament sexual, les prohibicions de mentir en circumstàncies definides, les nocions de restitució i reciprocitat, d'obligacions mútues entre pares i fills -aquests i molts altres conceptes morals són absolutament universals (Ethical Relativity: Sic et Senar).

Existeixen altres universals que podríem esmentar: desaprovació de la violació, l'ideal del matrimoni com una unió per a tota la vida entre els esposos, l'exigència de lleialtat respecte del propi grup social, el reconeixement que els interessos dels individus estan, al cap i a l'últim, subordinats als del grup. Ralph Linton va escriure que «totes les societats concedeixen gran valor a la reciprocitat i al tracte equitatiu» [...]. També es dóna per fet, universalment, que els pares eduquin als fills; per part seva, s'espera que el fill sigui obedient i que cuidi dels seus pares en l'ancianitat. El coneixement es valora universalment, així com l'evasió de les pressions de la realitat que proporcionen els jocs, la literatura, l'art, la dansa i la música.

Teoría ética, Alianza, Madrid 1982, p. 335-336.

Original en castellà

En primer lugar, se ha llegado al acuerdo de que determinadas características de un sistema cultural son esenciales para el mantenimiento de la vida y que es inevitable en toda sociedad un sistema de valores que permita y sancione estas formas. Por ejemplo, toda sociedad debe asegurar el apareamiento y la crianza de la progenie. También debe asegurar la educación de la descendencia en la realización de aquellas tareas que son necesarias para la supervivencia. Más aún, en una sociedad compleja debe existir diferenciación de funciones, asignación de dichas funciones a individuos y los medios de prepararlos para una adecuada actuación, así como proporcionar motivaciones para la realización de las mencionadas funciones. Debe proporcionarse la seguridad suficiente para evitar graves interrupciones de las actividades, por ejemplo, seguridad contra los ataques violentos. Y así sucesivamente.

No debe sorprender, por consiguiente, que nos encontremos con determinadas instituciones presentes en todas las sociedades, tales como la familia y sus responsabilidades respecto a la educación de los niños y cuidado de los ancianos, la división de trabajo entre los sexos (y diferencias ocupacionales en sociedades más complejas), juegos, artes o danzas, y demás.

En segundo lugar, los antropólogos han encontrado ahora mucho más sustrato común en los sistemas de valores de los diferentes grupos del que habían encontrado anteriormente. Como ha manifestado recientemente el profesor Kluckhohn:

Todas las culturas poseen el concepto de asesinato, distinguiéndolo del de ejecución, muerte en guerra y otros «homicidios justificables». Las nociones de incesto y otras reglas relativas al comportamiento sexual, las prohibiciones de mentir en circunstancias definidas, las nociones de restitución y reciprocidad, de obligaciones mutuas entre padres e hijos -éstos y muchos otros conceptos morales son absolutamente universales (Ethical Relativity: Sic et Non).

Existen otros universales que podríamos mencionar: desaprobación de la violación, el ideal del matrimonio como una unión para toda la vida entre los esposos, la exigencia de lealtad respecto del propio grupo social, el reconocimiento de que los intereses de los individuos están, a fin de cuentas, subordinados a los del grupo. Ralph Linton escribió que «todas las sociedades conceden gran valor a la reciprocidad y al trato equitativo» [...]. También se da por hecho, universalmente, que los padres eduquen a los hijos; por su parte, se espera que el hijo sea obediente y que cuide de sus padres en la ancianidad. El conocimiento se valora universalmente, así como la evasión de las presiones de la realidad que proporcionan los juegos, la literatura, el arte, la danza y la música.